چشم انداز

اگر فردی در جلسه اصلا برای خودش رویایی نداشت و تمام رویاهایش برای فرد دیگری بود چکار باید کرد

اگر فردی در جلسه اصلا برای خودش رویایی نداشت و تمام رویاهایش برای فرد دیگری بود چکار باید کرد؟ خیلی وقتها در جلسات با فردی برخورد داشته ام که هیچ رویا و آرزویی برای خودش ندارد، تمام رویا و آرزوهایش برای فرد یا افرادی دیگریست. مثلا مادری که ت…
چشم انداز

عدم توانایی در تصور رویاهای خود در جلسه چشم انداز

عدم توانایی در تصور رویاهای خود در جلسه چشم انداز اگر فردی در جلسه حضور داشت که نتوانست رویاهای خود را تصویر کند به چند نکته توجه کنید: 1- این فرد احتمالا احساسات خود را کشته است، سعی می کند نسبت به تمام چیزهایی که در زندگی رخ می دهد بی تفاوت با…

اصول اخلاقی ICF

ICF CODE OF ETHICS The ICF Code of Ethics is composed of five Main Parts 1. INTRODUCTION 2. KEY DEFINITIONS 3. ICF CORE VALUES AND ETHICAL PRINCIPLES 4. ETHICAL STANDARDS 5. PLEDGE   منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF منش…

مدیریت پیشرفت و مسئولیت

11- Facilitating Learning and Results: Managing Progress and Accountability (10 things) Ability to hold attention on what is important for the client, and to leave responsibility with the client to take action. تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه: مد…

طراحی شیوه های عملکرد

9-Facilitating Learning and Results: Designing Actions (9 things) Ability to create with the client opportunities for ongoing learning, during coaching and in work/life situations, and for taking new actions that will most effectively lead…

ایجاد آگاهی

8-Facilitating Learning and Results: Creating Awareness (9 things) Ability to integrate and accurately evaluate multiple sources of information and to make interpretations that help the client to gain awareness and thereby achieve agreed-upon…

ارتباط قوی و بی واسطه

7-Communicating Effectively: Direct Communication (5 things) Ability to communicate effectively during coaching sessions, and to use language that has the greatest positive impact on the client. برقراری ارتباط موثر: ارتباط قوی و بی واسطه(5 اصل) …

پرسشگری قدرتمند

6- Communicating Effectively: Powerful Questioning (4 Things) Ability to ask questions that reveal the information needed for maximum benefit to the coaching relationship and the client. برقراری ارتباط موثر: پرسشگری قدرتمند (4 اصل) توان…

گوش دادن فعال

5- Communicating Effectively: Active Listening (8 Things) Ability to focus completely on what the client is saying and is not saying, to understand the meaning of what is said in the context of the client's desires, and to support client self-expression…