مربیگری

مشاهده گری!

سومین تکنیک یادگیری که در این ماه با هم بحث و تمرین می کنیم تکنیک مشاهده گری یا همان Observation است. این تکنیک ساده پایه بسیاری از حرفه هاست. یک معمار بخش زیادی از تجربه حرفه ای اش را بر اساس مشاهده دقیق بناهای تاریخی و مدرن و مشاهده نحوه طرا…

پارادوکس بازخوردهای بزرگ و کوچک

تصور کنید که مربی پیانو هستید. یکی از هنرجویان تازه کار شما قطعه ای را می نوازد. دو اشتباه بزرگ در کار او می بینید. اشتباه اول که مساله کوچکی ست این است که جای دو تا نوت را در قطعه اشتباه می زند. اشتباه دوم که بزرگ است این است که نحوه قراردادن انگشتا…
مربیگری

تغییر دیدگاه

در جلسه گروه دانشکده بحث داغی بر سر وضعیت تدریس و مشارکت دانشجویان درگرفته بود. سوال اصلی این بود که چرا دانشجویان در کلاسهای درسی شرکت نمی کنند و چگونه می شود این وضعیت را تغییر داد. ایده های بسیار زیادی در مورد نحوه جذاب کردن تدریس، استفاده ا…
مربیگری

کوچینگ در موفقیت فردی و سازمانی

امروزه با افزایش سرعت #تغییرات، زندگی فردی و اجتماعی انسانها پیچیده تر از قبل شده و نمیتوان با برخی از راه حل های گذشته آنها را رفع نمود. در این بین پدیده ای به نام کوچینگ یا توانمندسازی وارد زندگی شده است که می تواند ریسک #تصمیم_گیری و انتخاب ه…
مربیگری

مدل کوچینگ GROW

مدل کوچینگ GROW مدل Grow در مربیگری توسط Sir John Whitmore‌ طراحی شده است و کتابشان با نام "مربیگری برای عملکرد" آورده شده است. این مدل مربی گری می تواند به عنوان ساختار مکالمات مربی گری استفاده شود. این امر زمانی مفید است که برای مربیگری جد…