دوره آموزش آنلاین دیسک در کوچینگ

12 ساعت آموزش رفتارشناسی با مدل دیسک

مدرس صالح مختاری کوچ بین المللی ICF

زمان برگزاری اولین جلسه: 15شهریور ماه 1400