برگه نمره گزاری بالاترین نمره زمان حال زمان کودکی زمان کودکی زمان کودکی تله زندگی نمره سوال نمره سوال نمره سوال نمره سوال 2 2 1 1 رها شدکی …