چرا صالح مختاری یک رهبر سازمان است؟

صالح مختاری یکی از برترین کارشناسان رهبری در ایران است که کار او مورد استقبال  مدیران اجرایی مشهور قرار گرفته است. با بیش از ۱۰۰ دانشجو ، مشتریانی مانند شرکت چای شهرزاد، ایما گالری و … از روش های رهبری او برای ایجاد رشد واقعی + عملکرد برتر استفاده می کنند.

اعتبار الکترونیک