صالح مختاری

موسس اولین آکادمی کوچینگ بین المللی در ایران

کوچ و مدرس لیدرشیپ کوچینگ

لیدرشیپ کوچینگ حرفه ای 

درخواست مشاوره

معرفی دوره ها

دوره کوچینگ حرفه ای

دوره سازمانی حضوری

لیدرشیپ کوچینگ چیست؟

لیدرشیپ کوچینگ ابزار جدیدی  که به کمک مدیران و رهبران سازمانها آمده است. لیدرشیپ کوچینگ روشی برای بهینه سازی روابط با استفاده از علم کوچینگ و اقدام های پیوسته در راستای چشم انداز سازمانی است.افزایش بهره وری سازمانی ، سیستم سازی ، حذف فرایندهای اضافی و افزایش مشتریان از اهداف لیدرشیپ کوچ است.در طول تاریخ رهبران الگوهای افراد بودند و در کسب و کارها نیز وجود فردی که دیگر افراد گروه را با آرمان های کسب و کار هم گام سازد، احساس میشود. مدیران میتوانند با برگزاری جلسه با لیدرشیپ کوچ، افرادی وافادار به سازمان، خلاق و پر انرژی را پرورش دهند و به چشم اندازهای سازمانی دست یابند.محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت‌های مختلف می‌توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می‌آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند. (GOLMAN , 2000:78).

سمینار سفر از مدیریت به رهبری

سمینار سفر از مدیریت به رهبری در کسب و کار

۱۲ اسفند ۱۴۰۱

در محل باغ کتاب تهران

سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

برگزاری سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

۱۲ خرداد ۱۴۰۱

در محل سمینارهای هتل قلب تهران

رویکرد طلایی برای برنامه توسعه فردی

۳ رویکرد طلایی برای برنامه توسعه فردی ۱۴۰۱

۱۱-۱۲-۱۶-اسفند ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

نماد برجسته رهبری سازمانی و مشاور مورد اعتماد بیش از ۲۰ شرکت معتبر

صالح مختاری

موسس اولین آکادمی کوچینگ بین المللی در ایران

کوچ و مدرس لیدرشیپ کوچینگ

صالح مختاری لیدرشیپ کوچ بین المللی

معرفی دوره ها

صالح مختاری لیدرشیپ کوچ
صالح مختاری لیدرشیپ کوچ

لیدرشیپ کوچینگ ابزار جدیدی  که به کمک مدیران و رهبران سازمانها آمده است. لیدرشیپ کوچینگ روشی برای بهینه سازی روابط با استفاده از علم کوچینگ و اقدام های پیوسته در راستای چشم انداز سازمانی است.افزایش بهره وری سازمانی ، سیستم سازی ، حذف فرایندهای اضافی و افزایش مشتریان از اهداف لیدرشیپ کوچ است.در طول تاریخ رهبران الگوهای افراد بودند و در کسب و کارها نیز وجود فردی که دیگر افراد گروه را با آرمان های کسب و کار هم گام سازد، احساس میشود. مدیران میتوانند با برگزاری جلسه با لیدرشیپ کوچ، افرادی وافادار به سازمان، خلاق و پر انرژی را پرورش دهند و به چشم اندازهای سازمانی دست یابند.

نماد برجسته رهبری سازمانی و مشاور مورد اعتماد بیش از ۲۰ شرکت معتبر

محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت‌های مختلف می‌توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می‌آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند. (گلمن، ۲۰۰۰ ،ص ۷۸).

رویدادها

سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

برگزاری سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

۱۲ خرداد ۱۴۰۱

در محل سمینارهای هتل قلب تهران

سمینار سفر از مدیریت به رهبری

سمینار سفر از مدیریت به رهبری در کسب و کار

۱۲ اسفند ۱۴۰۱

در محل باغ کتاب تهران

رویکرد طلایی برای برنامه توسعه فردی

۳ رویکرد طلایی برای برنامه توسعه فردی ۱۴۰۱

۱۱-۱۲-۱۶-اسفند ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف