تفکر رایج

در اندیشه های رایج تردید کن

اگر به جای خوش فکر شدن ترجیح میدهی پسند مردم شوی ظرفیت خود را به شدت محدود می کنی.

مشکل ما این نیست که نمی توانیم به اندازه کافی ایده نو ابداع کنیم،

مشکل ما این است که نمی دانیم چطور از دست ایده های کهنه خلاص شویم.

رفتن در جهت جریان رایج آسان نیست، چه اهل کسب و کار باشی و بخواهی از زیر سنت های آن بگریزی

و چه نوجوانی باشی بی توجه به مدهای رایج و عامه پسند.

باید این ایده را کنار بگداریم که روال گذشته و شیوه های قدیمی انجام کار بهترین شیوه و روال است

بر عکس باید فرض کنیم هر کاری را می توان به روش بهتر انجام داد

باید دست از این عقیده برداریم که چون این کار قبلا نشده است پس هیچ وقت شدنی نیست.

تفکر رایج مبشر دستاوردهای میان مایه است. این تفکر را میتوان این طور نشان داد:

رایج = عادی = میان مایه

تفکر رایج در بین بهترینها از همه پست تر و در بین بدترین ها از همه بهتر است.