در اندیشه های رایج تردید کن

اگر به جای خوش فکر شدن ترجیح میدهی پسند مردم شوی ظرفیت خود را به شدت محدود می کنی.