لیدرشیپ کوچ صالح مختاری

صالح مختاری یکی از برترین کارشناسان رهبری در ایران است که کار او مورد استقبال  مدیران اجرایی مشهور قرار گرفته است.وی مدرس کوچینگ سازمانی با بیش از 130 دانشجو ، مشتریانی مانند شرکت چای شهرزاد، ایما گالری و … از روش های مدیریت و کوچینگ او برای ایجاد رشد واقعی + عملکرد برتر استفاده می کنند.

mcc-pcc-mba-dba

اعتبار الکترونیک