هم فکری

هم فکری را ترغیب کنیم و مقایسه هم اندیشی با تک اندیشی

اطلاعات بیشتر

به فکر دیگران احترام بگذار

خواستگاه هر ایده‌ی عالی سه یا چهار ایده خوب است و خواستگاه ایده های خوب هم اندیشی است.

بن جانسون، نمایشنامه نویس: هر کس که جز خود معلمی ندارد، حماقت را ارباب خویش ساخته است.

ما متفکران و نوآوران بزرگ را تک رو می پنداریم اما واقعیت این است که افکار نوآورانه بزرگ در خلا شکل نمی گیرند نوآوری حاصل همیاری است.

آلبرت انیشتین: بارهای با خودم فکر کرده ام که زندگانی اجتماعی و شخصی من تا چه حد مرهون کار همکاران است مرده یا زنده.

و چقدر باید تلاش کنم تا به اندازه ای که گرفتم پس دهم.