کوچینگ چیست ؟
Coaching

Coaching is a form of development in which a person called a coach supports a learner or client in achieving a specific personal or professional goal by providing training and guidance. The learner is sometimes called a coachee

کوچینگ یک شکل از توسعه است که در آن یک فرد به نام یک مربی از یک یادگیرنده یا مشتری در دستیابی به یک هدف شخصی یا حرفه ای با ارائه آموزش و هدایت حمایت می کند. مربی گاهی اوقات به عنوان یک کوچ نامیده می شود.