دگر بینی رضایت خاطر می آورد. بر ارج و ارزش دیگران می افزاید. سلسله جنبان فضایل دیگر است به زندگانی کیفیت می دهد. تورا جزیی از چیزی می کند که از تو بزرگتر است. یادگار آفرین است.