دگربینی

دگر بینی رضایت خاطر می آورد. بر ارج و ارزش دیگران می افزاید. سلسله جنبان فضایل دیگر است به زندگانی کیفیت می دهد. تورا جزیی از چیزی می کند که از تو بزرگتر است. یادگار آفرین است.

خود را در موقعیتی بگذار که نیازهای مردم را ببینی

داشتن میل به دهش های ایثارگرانه یک چیز است و عملی کردن آن چیز دیگر.برای گذر از آن به این باید خود را در موقعیتی قراردهی که نیازهای دیگران را ببینی و برای رواکردن آن نیازها کاری کنی.

بارن هارت‌ در کتاب پنج آیین ثروت را آویزه گوش کن: بر طبق یکی از آن پنج آیین “بخشش شرط حیات است”.اندرز بارن هارت: به هر کس طلب کند بده.

من به جد معتقدم هدف ما در زندگانی این است که در زندگانی اطرافیان، منشا تحول خیر شویم.من به هرکسی که از من چیز بخواهد چیزی – هرچند ناچیز- می دهم.این دهش، لطفی دارد خصوصا اگر از سر تکلیف نباشد.از من بپذیر با این کار نظرت درباره خودت و پول عوض می شود.

نکته این است که راه و رسم دهش را یادبگیری و عادت “چون بخشندگان فکر کردن” را در خود بپرورانی.

زیگ زیگلرزیگلر زیگ نویسنده کتاب به امید دیدار در اوج:

اگر به دیگران کمک کنی تا به آنچه می خواهند برسند، آنها به تو کمک خواهند کرد تا به آنچه از آنها می خواهی برسی.