ارزیابی بلوغ سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

ارزیابی بلوغ سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

معرفی ::

پرسشنامه ارزیابی بلوغ سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، چهارچوبی است که بر اساس مدل ©DrCRM در طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه یافته است. تکمیل این پرسشنامه به شما کمک می‌کند تا میزان بلوغ کسب و کارتان را در شایستگی‌های حوزه مدیریت ارتباط با مشتری بشناسید. این پرسشنامه با هدف شناسایی فرصت‌های بهبود (Opportunities) و نقاط ضعف (Pain Points) در حوزه CRM در شرایط فعلی سازمان شما ایجاد شده و اولویت‌های پروژه‌های بهبود را با رویکرد دستیابی به دستاوردهای کوتاه مدت (Quick Wins) مشخص می‌کند. این مستند، اولین جز‌ء‌ از مجموعه مستندات گروه DrCRM در طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. برای اجرای مراحل بعدی طراحی سیستم مدیریت، لازم است سایر مستندات گروه DrCRM در طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مورد استفاده قرار بگیرد.

مرحله 1 از 10

10%