واقع بینی

اهمیت واقع بینی را درک کنیم

اگر خلاقیت همان کاری است که به شرط نترسیدن از احتمال شکست خواهی کرد،

پس واقعیت عبارت است از دست و پنجه نرم کردن با شکست احتمالی.

واقع بینی تکیه گاهی است مستحکم برای انسان افتاده در ورطه مشکلات، از این رو اطمینان بخش و دل گرم کننده است.

قطعیت در کاشماش عدم قطعیت قبات را به همراه می آورد.

اهمیت واقع بینی در به بار نشاندن رویاهاست

جان گالس ورتی : ایده آلیسم با فاصله شخص از مشکل، رابطه مستقیم و افزاینده دارد.
اگر به اندازه لازم به مشکلی نزدیک نشوی نخواهی توانست به آن هجوم بری.
اگر ایده آل خود را به چشم واقع بین نبینی هرگز به آن نخواهی رسید.
واقع بینی راه را هموار می کند تا ایده آل و رویای ما به بار بنشیند.

اهمیت واقع بینی در اهلیت و اعتبار بخشدن به انسان است

تفکر واقع بینانه باعث گرویدن افراد به رهبر و آرمان او می شود.

بهترین رهبر کسی است که پیش از تدوین آرمان سازمان، پرسش های واقع بینانه مطرح کند. پرسشهایی از این دست:

آیا این فکر یا این کار عملی است

آیا این ایده آل همه را در بر میگیرد یا معدودی را؟

آیا حوزه هایی را که این ایده آل در آن ها با مشکل رو به رو میشود به خوبی شناخته و تحلیل کرده ام؟

فکر کردن به شدنی ها

فکر کردن به شدنی ها را چگونه درک می کنیم؟

فکر کردن به شدنی ها را چگونه درک می کنیم اگر تو هم ذاتا آدم خوش‌بین و پذیرای فکر کردن به شدنی ها و ممکن هایی ، پس بدان که با من همراهی.اما خیلی ها به جای خوش بینی بودن ذاتا منفی و بد بین اند.از دید آنها کسی که به ممکت و محمل فکر می کند، ساد…
اندیشیدن به شدنی ها

اندیشیدن به شدنی ها چگونه ممکن است و چرا اهمیت دارد؟

اندیشیدن به شدنی ها چگونه ممکن است و چرا اهمیت دارد؟ چرا باید انرژی اندیشیدن به شدنی ها را حس کرد کسانی که اهل اندیشیدن به شدنی ها هستند، می توانند کاهایی را بکنند که به نظر نشدنی است،چون بوجود چاره و راه حل باورد دارند.تو هم باید به دلیل …
اهمیت واقع بینی

اهمیت واقع بینی را درک کنیم

اهمیت واقع بینی را درک کنیم اگر تو هم مثل من ذاتا آدمی خوش بین هستی، احتمالا اهمیت واقع بینی را درک نکرده ای.اما بال و پر دادن به جنبه واقع بینانه ی تفکر، نه باعث سست شدن ایمان ما به افراد می شودو نه توانایی ما را در دیدن و به چنگ آورد…
واقع بینانه

واقع بینی

واقع بینی ماکس دوپری:‌ نخستین مسئولیت هر رهبر تعریف واقع بینانه نسبت مسائل است. چهار چالش اصلی رویاروی رهبران: • کمک به ایجاد تغییر• حل و فصل کشمکش ها• پروراندن و برکشیدن رهبران• گرفتن تصمیم های ناراحت کننده اکثر افراد ایده آل گرا ه…