نقاط مرجع استراتژیک

ساختار سازمان در وضعیت فعلی


ساختار سازمان در وضعیت مطلوب

ساختار نظری ارگانیک (نوع سوم)

ساختار سازمانی ارگانیک
بازاریابی توسعه کالا و یا خدمات
استراتژی های منابع انسانی متعهدانه
فرهنگ سازمانی خانوادگی (مشارکتی)
رهبری مشارکتی
استراتژی تامین بازارکار داخلی (حقوق بگیر)
استراتژی های آموزش و توسعه توسعه انگیزشی ( تمرکز آموزش بر نوآوری)
استراتژی های ارزیابی عملکرد ارزیابی گسترده ( بازخورد ۳۶۰ درجه ای)
استراتژی های جبران خدمات برابری داخلی(مهارت ) برابری خارجی (برابر) ( پاداشهای معنوی)

ساختار سازمانی

بسیار ارگانیک ارگانیک
مکانیکی بسیار مکانیکی

استراتژی بازاریابی

تمایز توسعه کالا و یا خدمات
توسعه بازار کار نفوذ

استراتژی های منابع انسانی

پیمانکارانه متعهدانه
ثانویه پدرانه

فرهنگ سازمانی

انعطاف پذیر خانوادگی مشارکتی
ماموریتی سلسله مراتبی

رهبری

تفویضی مشارکتی
فروشی (ترغیبی) آمرانه (دستور)

استراتژی تامین

بازار کار خارجی (نیروی کار متخصص) بازارکار داخلی (حقوق بگیر)
بازار کار خارجی (نیروی کار ساده) بازارکار داخلی (دستمزد بگیر)

استراتژی های آموزش و توسعه

توسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری) توسعه انگیزشی ( تمرکز آموزش بر نوآوری)
توسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی) توسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)

استراتژی های ارزیابی عملکرد

ارزیابی متوسط (مانند ۳۶۰ درجه ای) ارزیابی گسترده ( بازخورد ۳۶۰ درجه ای)
ارزیابی توسط سرپرست ارزیابی محدود

استراتژی های جبران خدمات

برابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی) برابری داخلی(مهارت ) برابری خارجی (برابر) ( پاداشهای معنوی)
برابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی) برابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ارزیابی نتایج کانون توجه

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

ارزیابی نتایج کنترل

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار سازمان در وضعیت فعلی


ساختار سازمان در وضعیت مطلوب

ساختار نظری بسیار ارگانیک

ساختار سازمانی بسیار ارگانیک
بازاریابی تمایز
استراتژی های منابع انسانی پیمانکارانه
فرهنگ سازمانی انعطاف پذیر
رهبری تفویضی
استراتژی تامین بازار کار خارجی (نیروی کار متخصص)
استراتژی های آموزش و توسعه توسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری)
استراتژی های ارزیابی عملکرد ارزیابی متوسط (مانند ۳۶۰ درجه ای)
استراتژی های جبران خدمات برابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی)

ساختار سازمانی

بسیار ارگانیک ارگانیک
مکانیکی بسیار مکانیکی

استراتژی بازاریابی

تمایز توسعه کالا و یا خدمات
توسعه بازار کار نفوذ

استراتژی های منابع انسانی

پیمانکارانه متعهدانه
ثانویه پدرانه

فرهنگ سازمانی

انعطاف پذیر خانوادگی مشارکتی
ماموریتی سلسله مراتبی

رهبری

تفویضی مشارکتی
فروشی (ترغیبی) آمرانه (دستور)

استراتژی تامین

بازار کار خارجی (نیروی کار متخصص) بازارکار داخلی (حقوق بگیر)
بازار کار خارجی (نیروی کار ساده) بازارکار داخلی (دستمزد بگیر)

استراتژی های آموزش و توسعه

توسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری) توسعه انگیزشی ( تمرکز آموزش بر نوآوری)
توسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی) توسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)

استراتژی های ارزیابی عملکرد

ارزیابی متوسط (مانند ۳۶۰ درجه ای) ارزیابی گسترده ( بازخورد ۳۶۰ درجه ای)
ارزیابی توسط سرپرست ارزیابی محدود

استراتژی های جبران خدمات

برابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی) برابری داخلی(مهارت ) برابری خارجی (برابر) ( پاداشهای معنوی)
برابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی) برابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ارزیابی نتایج کانون توجه

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

ارزیابی نتایج کنترل

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار نظری مکانیکی نوع اول

ساختار سازمانی بسیار مکانیکی
بازاریابی نفوذ
استراتژی های منابع انسانی پدرانه
فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی
رهبری آمرانه (دستور)
استراتژی تامین بازارکار داخلی (دستمزد بگیر)
استراتژی های آموزش و توسعه توسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)
استراتژی های ارزیابی عملکرد ارزیابی محدود
استراتژی های جبران خدمات برابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ساختار سازمانی

بسیار ارگانیک ارگانیک
مکانیکی بسیار مکانیکی

استراتژی بازاریابی

تمایز توسعه کالا و یا خدمات
توسعه بازار کار نفوذ

استراتژی های منابع انسانی

پیمانکارانه متعهدانه
ثانویه پدرانه

فرهنگ سازمانی

انعطاف پذیر خانوادگی مشارکتی
ماموریتی سلسله مراتبی

رهبری

تفویضی مشارکتی
فروشی (ترغیبی) آمرانه (دستور)

استراتژی تامین

بازار کار خارجی (نیروی کار متخصص) بازارکار داخلی (حقوق بگیر)
بازار کار خارجی (نیروی کار ساده) بازارکار داخلی (دستمزد بگیر)

استراتژی های آموزش و توسعه

توسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری) توسعه انگیزشی ( تمرکز آموزش بر نوآوری)
توسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی) توسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)

استراتژی های ارزیابی عملکرد

ارزیابی متوسط (مانند ۳۶۰ درجه ای) ارزیابی گسترده ( بازخورد ۳۶۰ درجه ای)
ارزیابی توسط سرپرست ارزیابی محدود

استراتژی های جبران خدمات

برابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی) برابری داخلی(مهارت ) برابری خارجی (برابر) ( پاداشهای معنوی)
برابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی) برابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ارزیابی نتایج کانون توجه

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

ارزیابی نتایج کنترل

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار نظری مکانیکی نوع دوم

ساختار سازمانی مکانیکی
بازاریابی توسعه بازار
استراتژی های منابع انسانی ثانویه
فرهنگ سازمانی ماموریتی
رهبری فروشی(ترغیبی)
استراتژی تامین بازار کار خارجی (نیروی کار ساده)
استراتژی های آموزش و توسعه توسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی)
استراتژی های ارزیابی عملکرد ارزیابی توسط سرپرست
استراتژی های جبران خدمات برابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی)

ساختار سازمانی

بسیار ارگانیک ارگانیک
مکانیکی بسیار مکانیکی

استراتژی بازاریابی

تمایز توسعه کالا و یا خدمات
توسعه بازار کار نفوذ

استراتژی های منابع انسانی

پیمانکارانه متعهدانه
ثانویه پدرانه

فرهنگ سازمانی

انعطاف پذیر خانوادگی مشارکتی
ماموریتی سلسله مراتبی

رهبری

تفویضی مشارکتی
فروشی (ترغیبی) آمرانه (دستور)

استراتژی تامین

بازار کار خارجی (نیروی کار متخصص) بازارکار داخلی (حقوق بگیر)
بازار کار خارجی (نیروی کار ساده) بازارکار داخلی (دستمزد بگیر)

استراتژی های آموزش و توسعه

توسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری) توسعه انگیزشی ( تمرکز آموزش بر نوآوری)
توسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی) توسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)

استراتژی های ارزیابی عملکرد

ارزیابی متوسط (مانند ۳۶۰ درجه ای) ارزیابی گسترده ( بازخورد ۳۶۰ درجه ای)
ارزیابی توسط سرپرست ارزیابی محدود

استراتژی های جبران خدمات

برابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی) برابری داخلی(مهارت ) برابری خارجی (برابر) ( پاداشهای معنوی)
برابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی) برابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ارزیابی نتایج کانون توجه

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

ارزیابی نتایج کنترل

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار سازمان در وضعیت فعلی


ساختار سازمان در وضعیت مطلوب

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار نظری مکانیکی (نوع اول)

ساختار سازمانی مکانیکی
بازاریابی نفوذ
استراتژی های منابع انسانی پدرانه
فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی
رهبری آمرانه(دستور)
استراتژی تامین بازارکار داخلی (دستمزد بگیر)
استراتژی های آموزش و توسعه توسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)
استراتژی های ارزیابی عملکرد ارزیابی محدود
استراتژی های جبران خدمات برابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ساختار سازمان در وضعیت فعلی


ساختار سازمان در وضعیت مطلوب

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار نظری مکانیکی (نوع دوم)

ساختار سازمانی مکانیکی
بازاریابی توسعه بازار کار
استراتژی های منابع انسانی ثانویه
فرهنگ سازمانی ماموریتی
رهبری فروشی (ترغیبی)
استراتژی تامین بازار کار خارجی (نیروی کار ساده)
استراتژی های آموزش و توسعه توسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی)
استراتژی های ارزیابی عملکرد ارزیابی توسط سرپرست
استراتژی های جبران خدمات برابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی)

ساختار نظری سازمان در وضعیت فعلی

ساختار سازمان در وضعیت فعلی


ساختار سازمان در وضعیت مطلوب

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار نظری بسیار ارگانیک نوع چهارم

ساختار سازمانی بسیار ارگانیک
بازاریابی تمایز
استراتژی های منابع انسانی پیمانکارانه
فرهنگ سازمانی انعطاف پذیر
رهبری تفویضی
استراتژی تامین بازار کار خارجی (نیروی کار متخصص)
استراتژی های آموزش و توسعه توسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری)
استراتژی های ارزیابی عملکرد ارزیابی متوسط (مانند ۳۶۰ درجه ای)
استراتژی های جبران خدمات برابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی)