نقاط مرجع استراتژیک

ساختار سازمان در وضعیت فعلی


ساختار سازمان در وضعیت مطلوب

ساختار نظری ارگانیک (نوع سوم)

ساختار سازمانیارگانیک
بازاریابیتوسعه کالا و یا خدمات
استراتژی های منابع انسانیمتعهدانه
فرهنگ سازمانیخانوادگی (مشارکتی)
رهبریمشارکتی
استراتژی تامینبازارکار داخلی (حقوق بگیر)
استراتژی های آموزش و توسعهتوسعه انگیزشی ( تمرکز آموزش بر نوآوری)
استراتژی های ارزیابی عملکردارزیابی گسترده ( بازخورد 360 درجه ای)
استراتژی های جبران خدماتبرابری داخلی(مهارت ) برابری خارجی (برابر) ( پاداشهای معنوی)

ساختار سازمانی

بسیار ارگانیکارگانیک
مکانیکیبسیار مکانیکی

استراتژی بازاریابی

تمایزتوسعه کالا و یا خدمات
توسعه بازار کارنفوذ

استراتژی های منابع انسانی

پیمانکارانهمتعهدانه
ثانویهپدرانه

فرهنگ سازمانی

انعطاف پذیرخانوادگی مشارکتی
ماموریتیسلسله مراتبی

رهبری

تفویضیمشارکتی
فروشی (ترغیبی)آمرانه (دستور)

استراتژی تامین

بازار کار خارجی (نیروی کار متخصص)بازارکار داخلی (حقوق بگیر)
بازار کار خارجی (نیروی کار ساده)بازارکار داخلی (دستمزد بگیر)

استراتژی های آموزش و توسعه

توسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری)توسعه انگیزشی ( تمرکز آموزش بر نوآوری)
توسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی)توسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)

استراتژی های ارزیابی عملکرد

ارزیابی متوسط (مانند 360 درجه ای)ارزیابی گسترده ( بازخورد 360 درجه ای)
ارزیابی توسط سرپرستارزیابی محدود

استراتژی های جبران خدمات

برابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی)برابری داخلی(مهارت ) برابری خارجی (برابر) ( پاداشهای معنوی)
برابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی)برابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ارزیابی نتایج کانون توجه

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

ارزیابی نتایج کنترل

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار سازمان در وضعیت فعلی


ساختار سازمان در وضعیت مطلوب

ساختار نظری بسیار ارگانیک

ساختار سازمانیبسیار ارگانیک
بازاریابیتمایز
استراتژی های منابع انسانیپیمانکارانه
فرهنگ سازمانیانعطاف پذیر
رهبریتفویضی
استراتژی تامینبازار کار خارجی (نیروی کار متخصص)
استراتژی های آموزش و توسعهتوسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری)
استراتژی های ارزیابی عملکردارزیابی متوسط (مانند 360 درجه ای)
استراتژی های جبران خدماتبرابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی)

ساختار سازمانی

بسیار ارگانیکارگانیک
مکانیکیبسیار مکانیکی

استراتژی بازاریابی

تمایزتوسعه کالا و یا خدمات
توسعه بازار کارنفوذ

استراتژی های منابع انسانی

پیمانکارانهمتعهدانه
ثانویهپدرانه

فرهنگ سازمانی

انعطاف پذیرخانوادگی مشارکتی
ماموریتیسلسله مراتبی

رهبری

تفویضیمشارکتی
فروشی (ترغیبی)آمرانه (دستور)

استراتژی تامین

بازار کار خارجی (نیروی کار متخصص)بازارکار داخلی (حقوق بگیر)
بازار کار خارجی (نیروی کار ساده)بازارکار داخلی (دستمزد بگیر)

استراتژی های آموزش و توسعه

توسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری)توسعه انگیزشی ( تمرکز آموزش بر نوآوری)
توسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی)توسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)

استراتژی های ارزیابی عملکرد

ارزیابی متوسط (مانند 360 درجه ای)ارزیابی گسترده ( بازخورد 360 درجه ای)
ارزیابی توسط سرپرستارزیابی محدود

استراتژی های جبران خدمات

برابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی)برابری داخلی(مهارت ) برابری خارجی (برابر) ( پاداشهای معنوی)
برابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی)برابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ارزیابی نتایج کانون توجه

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

ارزیابی نتایج کنترل

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار نظری مکانیکی نوع اول

ساختار سازمانیبسیار مکانیکی
بازاریابینفوذ
استراتژی های منابع انسانیپدرانه
فرهنگ سازمانیسلسله مراتبی
رهبریآمرانه (دستور)
استراتژی تامینبازارکار داخلی (دستمزد بگیر)
استراتژی های آموزش و توسعهتوسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)
استراتژی های ارزیابی عملکردارزیابی محدود
استراتژی های جبران خدماتبرابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ساختار سازمانی

بسیار ارگانیکارگانیک
مکانیکیبسیار مکانیکی

استراتژی بازاریابی

تمایزتوسعه کالا و یا خدمات
توسعه بازار کارنفوذ

استراتژی های منابع انسانی

پیمانکارانهمتعهدانه
ثانویهپدرانه

فرهنگ سازمانی

انعطاف پذیرخانوادگی مشارکتی
ماموریتیسلسله مراتبی

رهبری

تفویضیمشارکتی
فروشی (ترغیبی)آمرانه (دستور)

استراتژی تامین

بازار کار خارجی (نیروی کار متخصص)بازارکار داخلی (حقوق بگیر)
بازار کار خارجی (نیروی کار ساده)بازارکار داخلی (دستمزد بگیر)

استراتژی های آموزش و توسعه

توسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری)توسعه انگیزشی ( تمرکز آموزش بر نوآوری)
توسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی)توسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)

استراتژی های ارزیابی عملکرد

ارزیابی متوسط (مانند 360 درجه ای)ارزیابی گسترده ( بازخورد 360 درجه ای)
ارزیابی توسط سرپرستارزیابی محدود

استراتژی های جبران خدمات

برابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی)برابری داخلی(مهارت ) برابری خارجی (برابر) ( پاداشهای معنوی)
برابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی)برابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ارزیابی نتایج کانون توجه

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

ارزیابی نتایج کنترل

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار نظری مکانیکی نوع دوم

ساختار سازمانیمکانیکی
بازاریابیتوسعه بازار
استراتژی های منابع انسانیثانویه
فرهنگ سازمانیماموریتی
رهبریفروشی(ترغیبی)
استراتژی تامینبازار کار خارجی (نیروی کار ساده)
استراتژی های آموزش و توسعهتوسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی)
استراتژی های ارزیابی عملکردارزیابی توسط سرپرست
استراتژی های جبران خدماتبرابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی)

ساختار سازمانی

بسیار ارگانیکارگانیک
مکانیکیبسیار مکانیکی

استراتژی بازاریابی

تمایزتوسعه کالا و یا خدمات
توسعه بازار کارنفوذ

استراتژی های منابع انسانی

پیمانکارانهمتعهدانه
ثانویهپدرانه

فرهنگ سازمانی

انعطاف پذیرخانوادگی مشارکتی
ماموریتیسلسله مراتبی

رهبری

تفویضیمشارکتی
فروشی (ترغیبی)آمرانه (دستور)

استراتژی تامین

بازار کار خارجی (نیروی کار متخصص)بازارکار داخلی (حقوق بگیر)
بازار کار خارجی (نیروی کار ساده)بازارکار داخلی (دستمزد بگیر)

استراتژی های آموزش و توسعه

توسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری)توسعه انگیزشی ( تمرکز آموزش بر نوآوری)
توسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی)توسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)

استراتژی های ارزیابی عملکرد

ارزیابی متوسط (مانند 360 درجه ای)ارزیابی گسترده ( بازخورد 360 درجه ای)
ارزیابی توسط سرپرستارزیابی محدود

استراتژی های جبران خدمات

برابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی)برابری داخلی(مهارت ) برابری خارجی (برابر) ( پاداشهای معنوی)
برابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی)برابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ارزیابی نتایج کانون توجه

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

ارزیابی نتایج کنترل

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار سازمان در وضعیت فعلی


ساختار سازمان در وضعیت مطلوب

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار نظری مکانیکی (نوع اول)

ساختار سازمانیمکانیکی
بازاریابینفوذ
استراتژی های منابع انسانیپدرانه
فرهنگ سازمانیسلسله مراتبی
رهبریآمرانه(دستور)
استراتژی تامینبازارکار داخلی (دستمزد بگیر)
استراتژی های آموزش و توسعهتوسعه مهارتی (تمرکز آموزش بر کارایی)
استراتژی های ارزیابی عملکردارزیابی محدود
استراتژی های جبران خدماتبرابری داخلی(شغل ) برابری خارجی (کمتر و برابر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای معنوی)

ساختار سازمان در وضعیت فعلی


ساختار سازمان در وضعیت مطلوب

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار نظری مکانیکی (نوع دوم)

ساختار سازمانیمکانیکی
بازاریابیتوسعه بازار کار
استراتژی های منابع انسانیثانویه
فرهنگ سازمانیماموریتی
رهبریفروشی (ترغیبی)
استراتژی تامینبازار کار خارجی (نیروی کار ساده)
استراتژی های آموزش و توسعهتوسعه دانشی(تمرکز آموزش بر کارایی)
استراتژی های ارزیابی عملکردارزیابی توسط سرپرست
استراتژی های جبران خدماتبرابری داخلی(شغل و مهارت) برابری خارجی (برابر) (پاداشهای مادی)

ساختار نظری سازمان در وضعیت فعلی

ساختار سازمان در وضعیت فعلی


ساختار سازمان در وضعیت مطلوب

خارج

کانون توجه

داخل

تهاجمی

استراتژی

تدافعی

غیر یکنواخت

تکنولوژی

یکنواخت

نامطمئن

محیط

مطمئن

کوچک

اندازه

بزرگ

منعطف

کنترل

شدید

زیاد

پیچیدگی

کم

کم

تمرکز

زیاد

کم

رسمیت

زیاد

ساختار نظری بسیار ارگانیک نوع چهارم

ساختار سازمانیبسیار ارگانیک
بازاریابیتمایز
استراتژی های منابع انسانیپیمانکارانه
فرهنگ سازمانیانعطاف پذیر
رهبریتفویضی
استراتژی تامینبازار کار خارجی (نیروی کار متخصص)
استراتژی های آموزش و توسعهتوسعه بینشی (تمرکز آموزش بر نوآوری)
استراتژی های ارزیابی عملکردارزیابی متوسط (مانند 360 درجه ای)
استراتژی های جبران خدماتبرابری داخلی(مهارت) برابری خارجی (بیشتر) (مختلط، تاکید بر پاداشهای مادی)