خوش فکری

کسانی که به تحول فکر عادت کرده اند، رابطه سطح فکر خود را با سطح پیشرفت خویش شناخته اند.

آنها می دانند برای متحول کردن زندگانی خود باید فکر خود را متحول کنند.

بنیامین دیزرائیلی: پروراننده اندیشه های بزرگ باش، زیرا هرگز از اندیشه های خویش برتر نخواهی رفت.