LEASERSHIP

رهبری سازمانی

محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت‌های مختلف می‌توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می‌آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند. (گلمن، ۲۰۰۰ ،ص ۷۸).

در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می‏شود و نقش پر اهمیتی در اثربخشی سازمان ایفا می‏کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آنها است.  بر اساس نظریه‏های جدید مدیریت، نقش مدیر در مقام رهبری شامل روابط متقابل وی با مرئوسان است. اهمیت و ضرورت رهبری از آنجا ناشی می‏شود که مدیر باید نیازمندی‏های روانی و اجتماعی افراد را با مقاصد سازمان وفق دهد و رسالت وی بر دو پایه تعالی و تولید استوار است. (نصراصفهانی و سالاری،۱۳۸۸،ص۲۰۲)

صالح مختاری لیدرشیپ کوچ

فرم درخواست مشاوره دوره لیدرشیپ کوچینگ

انواع تئوری های رهبری سازمانی

تئوری های مدیریتی
تئوری های مشارکتی
تئوری های رفتاری
تئوری های موقعیتی
تئوری های اقتضایی
تئوری های ویژگی
تئوری های مرد بزرگ

رهبری تحول گرا

هوش عاطفي و رهبري تحول گرا
هوش اجتماعي
هوش عاطفي
خود سازماني
رهبري تبادل گرا

مطالب مرتبط با رهبری سازمانی