تمرکز در اندیشه
چگونه به دست می آید و بر روی چه هدفی باید تمرکز کرد؟

تمرکز در اندیشه توش و توان انسان را به سوی هدف مطلوب، بسیج می کند