تمرکز در اندیشه
چگونه به دست می آید و بر روی چه هدفی باید تمرکز کرد؟

تمرکز در اندیشه توش و توان انسان را به سوی هدف مطلوب، بسیج می کند

وقت آفرینی برای افزایش تمرکز فکر

وفتی کنج خلوت را پیدا کردی برای فکر کردن زمان نیاز داری.

اگر تلاش می کنی همزمان چند کار را دنبال کنی بهنر است هر بار یک کار را با تمرکز کامل به سرانجام برسانی و بعد سراغ کار بعدی بروی.

پریشان خاطر و حواس پرت نباش

جیم کالینز در کتاب بهتر از خوب : در راه عظمت رفتن، سادگی و همت می‌خواهد.

این راه روشنایی لازم دارد، نه روشنایی لحظه‌ای. برا عبور از این راه باید تمرکز داشته باشیم.

برای افزایش تمرکز اهدافت را معلوم کن

وقتی به اهدافت فکر می کنی بدان که آنها باید:
• به اندازه ای شفاف باشد که قابل نگه داری در کانون توجه باشند.
• به اندازه ای در دسترسی باشند که بتوان به آنها رسید.
• به اندازه ای سودمند باشند که بتوانند زندگی را متحول کنند.

برای افزایش تمرکز فهرست کارهای واجب را جلوی چشمت بگذار

رالف والدو امرسن راز توانمندی در سیاست، جنگ، تجارت و خلاصه در مدیریت امور انسانی، تمرکز است.

تفکر متمرکز
تمرکز در اندیشه

افزایش تمرکز چگونه میسر می شود؟

افزایش تمرکز چگونه میسر می شود پریشان خاطر و حواس پرت نباش جیم کالینز در کتاب بهتر از خوب : در راه عظمت رفتن، سادگی و همت می‌خواهد.این راه روشنایی لازم دارد، نه روشنایی لحظه‌ای. برا عبور از این راه باید تمرکز داشته باشیم.تمرکز بر کارهای…
تمرکز در اندیشه

تمرکز در اندیشه چگونه به دست می آید و بر روی چه هدفی باید تمرکز کرد؟

تمرکز در اندیشه چگونه به دست می آید و بر روی چه هدفی باید تمرکز کرد؟ چرا باید قید و بند را از تمرکز باز و آن را آزاد کرد؟ تمرکز در اندیشه توش و توان انسان را به سوی هدف مطلوب، بسیج می کند.خورشید، منبع توانمندی از انرژی است، در هر ساعت با …