تفکر انعکاسی

تفکر انعکاسی دورنمای درست را به تو نشان می دهد

وقتی در نکته ای باریک می شوی فرصت پیدا می کنی تجربه ای در برابر چشم بگذاری.
می توانی زمان بندی آن را محک بزنی و می توان قدر چیزهایی را بدانی که تا آن وقت ها بی اعتنا از کنارشان می گذشتی.
بیشتر آدمها وقتی پدر یا مادر می شوند قدر فداکاری های پدر و مادر خود را می فهمند.

اهمیت تامل و تفکر انعکاسی

آهنگ جامعه مشوق تامل نیست. بیشتر آدمها به جای فکر کردن کار می کنند.

اشتباه نشود من هم مرد عملم. بسیار پر انرژی و عاشق انجام کار.

اما در ضمن اهل تامل هم هستم و قدر آن را می دانم.

با تفکر انعکاسی، تجربه‌ی خوب تجربه‌ی گران بها می شود

ویلیام شکسپیر: تجربه گوهری است گرانبها و باید هم چنین باشد، زیرا معمولا برای کسب آن، بهایی گزاف می پردازیم.

وقتی را برای تجربه کنار بگذار.

دیویی (۱۹۳۳) نشان می‌دهد که تفکر انعکاسی اندیشه‌ای فعال، پایدار و دقیق از باور یا قالب فرضی دانش است، از زمینه‌ای که آن دانش و نتایج حاصل از دانش را تأیید می‌کند.