حوزه های تخصصی

  • تئوری های رهبری
  • دوره های آموزش تفکر
  • کوچینگ رهبری سازمانی
  • هوش هیجانی
  • اصالت در رهبری
  • پرسنال برندینگ رهبران کسب و کار

صالح مختاری