در خیلی از کسب و کارها، حاصل کار همان ترازنامه است.

اما همیشه نمی توان پول را سنجه اصلی موفقیت دانست.

حاصل کار سازمانت را، کسب و کارت را، اداره تیمت یا گروهت را چگونه معلوم می کنی؟

آیا موفقیت نهایی خانواده ات را با میزان پولی که آخر ماه یا آخر سال داری می سنجی؟