عاقبت اندیشی

در خیلی از کسب و کارها، حاصل کار همان ترازنامه است.

اما همیشه نمی توان پول را سنجه اصلی موفقیت دانست.

حاصل کار سازمانت را، کسب و کارت را، اداره تیمت یا گروهت را چگونه معلوم می کنی؟

آیا موفقیت نهایی خانواده ات را با میزان پولی که آخر ماه یا آخر سال داری می سنجی؟

سود نشان میدهد در حال موفقیت هستی.

فرایند عاقبت اندیشی با شناخت هدف آغاز می شود.

ممکن است هدف، آرمان نهایی، رسالت یا هدف غائی سازمان باشد.

حتی ممکن است به انجام پروژه ای خاص محدود شود. مهم آن است که مخصوص باشد.

اگر هدفت به اندازه واژه موفقیت مبهم باشد روزگار سختی خواهد داشت تا با این تفکر به آن هدف برسی.

آیا هرگز با کسی صحبت کرده ای که نیتش غیر از گفتارش باشد؟

گاه وضع طوری است که انسان یاد “خودگول زنی” می افتد.

اما این حادثه جای دیگری هم اتفاق می افتد. آن جا که شخص، هدف و مقصد خود را نمیشناسد.

امکان دارد همین اتفاق در شرکتها بیافتد

مثلا پاره ای وقت ها رسالت شرکت، که به طور ایده آل تعیین شده، با هدف واقعی سازگار نیست.

سود و هدف با هم هم چشمی می کنند

با عاقبت اندیشی می توان به نتیجه رسید.

بنابراین به طور طبیعی هر برنامه ای که از دل این تفکر درآید باید بی واسطه با هدف مرتبط باشد.

منظور از هر برنامه فقط یک برنامه است و نمی توان از دل این تفکر دو یا چند برنامه را بیرون کشید که رابطه مستفیم با هدف داشته باشد.

پس از تعیین مقصد و نتیجه مورد نظر برای رسیدن به آن باید راهبردی فراهم آید.

در سازمانها معمولا این راهبرد عبارت است از شناسایی عناصر اصلی وظایفی که باید به درست انجام شود تا هدف دست یافتنی شود.

این کار مسولیت اصلی رهبران است.

در این راهبرد باید حاصل بخشهای یا عناصر اصلی کار را معلوم کنیم.

نکته مهم این است که هر وقت به هدف تک تک بخش ها یا عناصر اصلی رسیده به هدف کل نیز خواهیم رسید.

اگر حاصل جمع هدفهای فرعی اثری در نتیجه واقعی نداشته باشد یا راهبرد ما معیوب و ناقص است یا نتوانسته ایم هدف یا مقصد نهایی را معلوم کنیم.

پس از تدوین و به اجرا در آوردن راهبرد باید مطمئن شوی که کارکنان سازمان در مسیر آن حرکت می کنند و نه در جهات مختلف،

به طور ایده آل اعضای تیم باید هدف کلان را بشناسند و ببینند و بر نقش خود در رسیدن به آن آگاه باشند.

باید هدف خویش را بشناسند و رابطه تحقق این هدف با هدف اصلی سازمانی را درک کنند.

بعضی از سازمانها با آزمودن و به کار گرفتن سیستمهای مختلف خود را به دردسر می اندازند.

خیلی از این سیستمها شاید مفید باشند اما در هم آمیختن آن ها یا از سیستمی به سیستم دیگر رفتن به شکست می انجامد.

هدف

هدف

هدف ها و معيار سنجش فعاليت هاي سيستم:  براي آغاز بررسي يك سيستم، بهترين نقطه، هدف هاي كل سيستم است، زيرا در انديشيدن به اجزاي فرعي سيستم اگر هدف هاي كل در نظر گرفته نشود، احتمال بروز اشتباهات زيادي وجود دارد. هدف با اين همه بايد از آغاز كار، ا…
عاقبت اندیشی

از بازده عاقبت اندیشی چگونه استفاده کنیم و لذت ببریم

از بازده عاقبت اندیشی چگونه استفاده کنیم و لذت ببریم ارزش هدف و حاصل کار را دیدن مشکل نیست. بیشتر مردم می دانند که عاقبت اندیشی بازده عالی دارد.شاید یادگرفتن این نوع تفکر مشکل باشد. هدف یا نتیجه عالی را بشناس فرایند عاقبت اندیشی با شن…
ضرورت عاقبت اندیشی

ضرورت عاقبت اندیشی چیست و چرا باید عاقبت اندیش بود؟

ضرورت عاقبت اندیشی چیست و چرا باید عاقبت اندیش بود؟ حاصل کار سازمانت را، کسب و کارت را، اداره تیمت یا گروهت را چگونه معلوم می کنی؟در خیلی از کسب و کارها، حاصل کار همان ترازنامه است.سود نشان میدهد در حال موفقیت هستی.اما همیشه نمی ت…