بایگانی دسته ی : پنجره جوهری

پنجره جوهری

پنجره جوهری

پنجره جوهری معادل انتخابی من نیست و اصلا واژه جوهری، یک واژه فارسی نیست، بلکه نام انگلیسی این مدل ارتباطی است که از ترکیب اسامی کوچک خالقان آن یعنی Joseph Luft - Harry Ingham درست شده است. اما درباره این مدل‌ارتباطی باید بگویم که مدلی است برای تبیین ر…