بایگانی دسته ی : تردید در تفکر رایج

تردید کردن در پذیرش فکر رایج را چگونه در خود تقویت کنیم

تردید کردن در پذیرش فکر رایج را چگونه در خود تقویت کنیم تردید کردن در تفکر رایج لزوما دشوار نیست. به شرطی که عادت کنی تردید کردن را در خود بپرورانی.تفکر رایج بارها نشان داده که نادرست و محدودیت آور است.دشواری در شروع است، کار را از اینجا شروع…

تفکر رایج چگونه است و چرایی ضرورت تردید در پذیرش طرز تفکر رایج

تفکر رایج چگونه است و چرایی ضرورت تردید در پذیرش طرز تفکر رایج یکی از دوستانم می گوید: گرفتاری عوام زدگی این است که نمی گذارد انسان فکر کند.خوب اندیشیدن آسان نیست، اگر آسان بود همه متفکر می شدند.بدبختانه خیلی از مردم می خواهند راحت زندگی …

در اندیشه های رایج تردید کن، وقت نامحبوب شدن فرا رسیده است

در اندیشه های رایج تردید کن، وقت نامحبوب شدن فرا رسیده است جان مینارد کینز، اقتصاد دانی که نظرش به شدت بر تئوری وعمل اقتصاد قرن بیستم اثر گذاشت:مشکل ما این نیست که نمی توانیم به اندازه کافی ایده نو ابداع کنیم،مشکل ما این است که نمی دانی…