فکر کردن به شدنی ها

فکر کردن به شدنی ها را چگونه درک می کنیم؟

فکر کردن به شدنی ها را چگونه درک می کنیم اگر تو هم ذاتا آدم خوش‌بین و پذیرای فکر کردن به شدنی ها و ممکن هایی ، پس بدان که با من همراهی.اما خیلی ها به جای خوش بینی بودن ذاتا منفی و بد بین اند.از دید آنها کسی که به ممکت و محمل فکر می کند، ساد…
اندیشیدن به شدنی ها

اندیشیدن به شدنی ها چگونه ممکن است و چرا اهمیت دارد؟

اندیشیدن به شدنی ها چگونه ممکن است و چرا اهمیت دارد؟ چرا باید انرژی اندیشیدن به شدنی ها را حس کرد کسانی که اهل اندیشیدن به شدنی ها هستند، می توانند کاهایی را بکنند که به نظر نشدنی است،چون بوجود چاره و راه حل باورد دارند.تو هم باید به دلیل …
اهمیت واقع بینی

اهمیت واقع بینی را درک کنیم

اهمیت واقع بینی را درک کنیم اگر تو هم مثل من ذاتا آدمی خوش بین هستی، احتمالا اهمیت واقع بینی را درک نکرده ای.اما بال و پر دادن به جنبه واقع بینانه ی تفکر، نه باعث سست شدن ایمان ما به افراد می شودو نه توانایی ما را در دیدن و به چنگ آورد…
واقع بینانه

واقع بینی

واقع بینی ماکس دوپری:‌ نخستین مسئولیت هر رهبر تعریف واقع بینانه نسبت مسائل است. چهار چالش اصلی رویاروی رهبران: • کمک به ایجاد تغییر• حل و فصل کشمکش ها• پروراندن و برکشیدن رهبران• گرفتن تصمیم های ناراحت کننده اکثر افراد ایده آل گرا ه…