دوره آموزش آنلاین دیسک در کوچینگ

۱۲ ساعت آموزش رفتارشناسی با مدل دیسک

مدرس صالح مختاری کوچ بین المللی ICF

زمان برگزاری اولین جلسه: ۱۵شهریور ماه ۱۴۰۰