نوشته‌ها

ایجاد رابطه مشترک به چه معناست

What is under "Co-creating the Relationship"? Establishing Trust and Intimacy with the Client Coaching Presenceایجاد رابطه مشترک به چه معناست؟ برقراری اعتماد و صمیمیت با مراجعحضور کوچینگی  Trust: Coaching relies on a deep and…
دلیل ایمان

Reason To Believe | RTB چیست؟

چرا باید پیروان به شما ایمان داشته باشند؟ پیروان شما بر اساس عوامل زیادی تصمیم می گیرند، شما باید این عوامل را برای ایجاد حس اعتماد به برند شخصی (Reason To Believe) خودتان بشناسید. بیانیه های RTB عبارتهای کوتاه، مختصر و دقیقی هستند که ذهن پیر…