بایگانی برچسب برای: اندیشدن به نشدنی ها

نوشته‌ها

فکر کردن به شدنی ها

فکر کردن به شدنی ها را چگونه درک می کنیم؟

فکر کردن به شدنی ها را چگونه درک می کنیم اگر تو هم ذاتا آدم خوش‌بین و پذیرای فکر کردن به شدنی ها و ممکن هایی ، پس بدان که با من همراهی.اما خیلی ها به جای خوش بینی بودن ذاتا منفی و بد بین اند.از دید آنها کسی که به ممکت و محمل فکر می کند، ساد…