بایگانی برچسب برای: اهمیت واقع بینی

نوشته‌ها

اهمیت واقع بینی

اهمیت واقع بینی را درک کنیم

اهمیت واقع بینی را درک کنیم اگر تو هم مثل من ذاتا آدمی خوش بین هستی، احتمالا اهمیت واقع بینی را درک نکرده ای.اما بال و پر دادن به جنبه واقع بینانه ی تفکر، نه باعث سست شدن ایمان ما به افراد می شودو نه توانایی ما را در دیدن و به چنگ آورد…