بایگانی برچسب برای: ایجاد رابطه مشترک

نوشته‌ها

ایجاد رابطه مشترک به چه معناست

What is under "Co-creating the Relationship"? Establishing Trust and Intimacy with the Client Coaching Presenceایجاد رابطه مشترک به چه معناست؟ برقراری اعتماد و صمیمیت با مراجعحضور کوچینگی  Trust: Coaching relies on a deep and…

صلاحیت های اصلی کوچینگ

Core CompetenciesSetting a foundation Co-creating a relationship Communicating Effectively Facilitating learning and resultsصلاحیت های اصلی:تنظیم بنیان همکاری ایجاد رابطه مشترک برقراری ارتباط موثر تسهیل یادگیری و نتا…