نوشته‌ها

vision

چشم انداز در برند شخصی

چشم انداز در برند شخصی مشخص کردن چشم اندازیکی از مهمترین کارهایی که در جلسه اول کوچینگ برند شخصی انجام می شود. با مشخص شدن چشم انداز مشخص می کنیم به کجا می خواهم برویم. در این جلسه با قدرت رویا پردازی چشم انداز فرد ابتدا تصور می شود. سپس با سوالا…