نوشته‌ها

نحوه استفاده از DISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از ِDISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:تحسین کردن C هاتحسین کردن D هابا شور و شوق زیاد از آنها تعریف و تمجید نکنید.از آن‌ها بپرسید که چگونه دوست دارند از آنها تعریف و تقدیر بشود.برای اینکه چرا آ…