نوشته‌ها

تحول فکری

آثار تحول فکری

آثار تحول فکری هیچکس نمی تواند دیگری را تغییر دهد.من نسبت به افراد مسئول هستم اما به جای آنها مسئولیت ندارم. توصیه هایی در جهت تحول فکری: تحول فکری سبب تغییر در باورهای انسان می شود. کارن فورد: آدمها به چیزهایی که در خودشان نمی بینند…