نوشته‌ها

خوش فکری

تحول فکر چقدر ارزشمند است؟

تحول فکر  چقدر ارزشمند است؟ به چه می اندیشید؟ وجه اشتراک مردم موفق چیست؟ خوش فکری!کسانی که به تحول فکر  عادت کرده اند، رابطه سطح فکر خود را با سطح پیشرفت خویش شناخته اند.آنها می دانند برای متحول کردن زندگانی خود باید فکر خود را متحول ک…