نوشته‌ها

تفکر ارادی

تفکر ارادی و ورزیدگی در آن

تفکر ارادی و ورزیدگی در آن ویلیام برنباخ: لازمه شکوفا شدن گل، خاک مناسب و بذر مناسب است.در شکفته شدن اندیشه های خوب نیز همین اصل حاکم است.یک از لازمه های خوش فکری داشتن تفکر ارادی است. آدمهایی که خوش فکرند و تفکر ارادی هستند، همیشه خ…