نوشته‌ها

تفکر انعکاسی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

تفکر انعکاسی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ وقتی را برای تامل کنار بگذار سقراط: وقتی را برای تجربه کنار بگذاربا این حال تامل و خودکاوی برای خیلی ها به طور طبیعی حاصل نمی شود.به چند دلیل احتمال دارد این کار برای آنها فعالیتی ناراحت کننده باشد…