بایگانی برچسب برای: تفکر براساس رابطه علت و معلولي

نوشته‌ها

اصول تفكر سيستمي

اصول تفكر سيستمي بخش 2

اصول تفكر سيستمي اصول تفکر سیستمی که در قسمت قبل به آن  اشاره شد.در این قسمت نیز به بخش دیگری از روشهای تفکر سیستمی اشاره می گردد. دریافتن الگوی تغییرات به جای تمرکز بر روی وقایع  تمرکز بر وقایع تمرکز بر وقایع، یکی دیگر از موانع یادگیری و اصول ت…