نوشته‌ها

تفکر رایج چگونه است و چرایی ضرورت تردید در پذیرش طرز تفکر رایج

تفکر رایج چگونه است و چرایی ضرورت تردید در پذیرش طرز تفکر رایج یکی از دوستانم می گوید: گرفتاری عوام زدگی این است که نمی گذارد انسان فکر کند.خوب اندیشیدن آسان نیست، اگر آسان بود همه متفکر می شدند.بدبختانه خیلی از مردم می خواهند راحت زندگی …