نوشته‌ها

هم فکری را ترغیب کنیم و مقایسه هم اندیشی با تک اندیشی

هم فکری را ترغیب کنیم و مقایسه هم اندیشی با تک اندیشی در چرایی ضرورت ترغیب به هم اندیشی متفکران خوب، به خصوص آن ها که در رهبری هم خوبند، قدرت هم فکری را درک می کنند.می دانند که اگر قدر افکار و ایده های دیگران را بدانند از اثر برهم فزاینده هم…