نوشته‌ها

دگربینی چیست و چگونه از دگربینی و ایثار لذت ببریم؟

دگربینی چیست و چگونه از دگربینی و ایثار لذت ببریم؟ دیگران را مقدم بدار فرایند تفکر ایثارگرانه یا دگربینی از این جا آغاز می شود که خود را محور کائنات ندانیم.لازمه این تغییر، فروتنی و عوض کردن کانون تمرکز و توجه است.کن بلانچارد و نورمن وی…