بایگانی برچسب برای: دگر بینی، اندیشه، تفکر

نوشته‌ها

دگر بینی چیست و چرا می بایست دگر بین و ایثار گر باشیم؟

دگر بینی چیست و چرا می بایست دگر بین و ایثار گر باشیم؟ بن سوئیت لند: نمی توان مشعل در دست گذرگاه دیگران را روشن کرد و خود در تاریکی ماند. در ضرورت دگر بینی: در بیشتر موارد، دگر بینی بیش از انواع دیگر تفکر ثمر بخش است به چند مزیت آن توجه کن: دگر بی…