بایگانی برچسب برای: سیاست راهنما، اقدام منسجم

نوشته‌ها

از کتاب استراتژی خوب/ استراتژی بد قسمت 3

هسته استراتژی استراتژی خوب یک ساختار منطقی اساسی دارد که آنرا هسته می نامیم. هسته استراتژی شامل سه عنصر است: تشخیص، سیاست راهنما و اقدام منسجم. سیاست راهنما تعیین می کنند که برای مواجهه با موانعی که در تشخیص شناسایی شده اند چه رویکردی را به کار …