نوشته‌ها

متفکران خلاق

متفکران خلاق چه صفاتی دارند؟

متفکران خلاق چه صفاتی دارند؟ متفکران خلاق قدر و ارزش ایده را می شناسند. آدمهای بسیار خلاق مشتاق و پابند فکر نو و طرح نو هستند. فقط به قریحه‌ی خود تکیه نمی کنند. می دانند چطور از قدرت تخیل خود نام و تمام استفاده کنند. بحث خلاقیت بحث فک…