نوشته‌ها

محیط خلاق

محیط خلاق مشوق خلاقیت است

محیط خلاق مشوق خلاقیت است متفکری می گوید: مطالعاتی که درباره خلاقیت شده حکایت از آن داردکه اصلی ترین عامل خلاقیت در میان کارکنان این است که خود را مختار و مجاز بدانند یا ندانند.اگر نوآوری و خوش فکری را آشکارا تشویق کنند و پاداش دهند، …