نوشته‌ها

از کتاب استراتژی خوب/ استراتژی بد قسمت 4

مزیت ذاتی استراتژی خوب اولین مزیت ذاتی استراتژی خوب، به این خاطر بروز می یابد که سایر سازمان ها اغلب فاقد استراتژی خوب هستند و نیز به این خاطر که آنها انتظار هم ندارند که شما استراتژی خوبی داشته باشید. استراتژی خوب دارای انسجام، اقدامات هم…