بایگانی برچسب برای: هدف های متناقض

نوشته‌ها

از کتاب استراتژی خوب/ استراتژی بد قسمت5

داشتن استراتژی بد داشتن هدف های متناقض، تخصیص منابع به اهداف بی ربط و وفق دادن منابع ناسازگار، رفتارهای تجملی پولدار ها و قدرمندان است. اما این اقدامات، به وجود آورنده استراتژی بد هستند. برای پرهیز از این اقدامات، باز هم اغلب سازمان ها استراتژی های متم…