نوشته‌ها

اهمیت واقع بینی

اهمیت واقع بینی را درک کنیم

اهمیت واقع بینی را درک کنیم اگر تو هم مثل من ذاتا آدمی خوش بین هستی، احتمالا اهمیت واقع بینی را درک نکرده ای.اما بال و پر دادن به جنبه واقع بینانه ی تفکر، نه باعث سست شدن ایمان ما به افراد می شودو نه توانایی ما را در دیدن و به چنگ آورد…
واقع بینانه

واقع بینی

واقع بینی ماکس دوپری:‌ نخستین مسئولیت هر رهبر تعریف واقع بینانه نسبت مسائل است. چهار چالش اصلی رویاروی رهبران: • کمک به ایجاد تغییر• حل و فصل کشمکش ها• پروراندن و برکشیدن رهبران• گرفتن تصمیم های ناراحت کننده اکثر افراد ایده آل گرا ه…