نوشته‌ها

از کتاب استراتژی خوب استراتژی بد قسمت 8

سحنان پر طمطراق سخنان پر طمطراق، دارای خاستگاه های خاص خود در دنیای آکادمیک و اخیرا در صنعت فناوری اطلاعات است.برای مثال در گزارش اخیر اتحادیه اروپا "رایانش ابری" به این صورت تعریف شده است:یک محیط اجرایی قابل انعطاف از منابع، که شامل ذی نف…

از کتاب استراتژی خوب استراتژی بد قسمت 6

آیا استراتژی بد نبود استراتژی خوب است؟ استراتژی بد نبود استراتژی خوب نیست. استراتژی بد از تصورات غلط به خصوص و اختلالات رهبری به وجود می آید.هنگامی که توان کشف استراتژی بد را در خود پرورش می دهید، اثر بخشی تان در قضاوت، اثر گذاری و خلق ا…