نوشته‌ها

یکپارچگی – رهبران اصیل با یکپارچگی زندگی می‌کنند

یکپارچگی - رهبران  اصیل با یکپارچگی زندگی می‌کنند یکپارچگی چیست؟ یکپارچگی به معنی عمل کردن روی ایده‌هایی است که در سیستم ارزشی شما قرار دارند و دور ریختن آن‌هایی که نیستند. پایبندی بهاصول اخلاق سازمانی[1] واخلاق فردی[2] ، ، سلامت شخصیت اخل…