انتظار این که تمایلات و نیازهای فرد به حمایت عاطفی به اندازهٔ کافی از جانب دیگران ارضاء نمی شوند. سه نوع محرومیت مهم وجود دارد که عبارتند از:
الف) محرومیت از محبت فقدان توجه، عطوفت یا همراهی
ب) محرومیت از همدلى : درک نشدن، به حرف دل فرد گوش ندادن، عدم خودافشایی یا در میان نگذاشتن احساسات با دیگران
ج) محرومیت از حمایت : نداشتن منبع قدرت، جهت دهی یا راهنمایی نشدن از سوی دیگران.

تغییر تلهٔ زندگی محرومیت هیجانی

مراحل تغییر تلهٔ زندگی محرومیت هیجانی ۱. محرومیت کودکی تان را درک کنید. کودک محروم و آسیب دیدهٔ درون را حس کنید.۲. احساس های محرومیت در روابط فعلی تان را به دقت زیر نظر بگیرید. نیاز به محبت، همدلی و راهنمایی را به خوبی لمس کنید.۳. ر…

علائم خطر در شروع روابط و مرحلهٔ آشنایی در افرادی با طرحواره محرومیت هیجانی

۱. به حرفهای من گوش نمی دهد.۲.دائم حرف می زند.۳. برای ارتباط صمیمی با من راحت نیست.۴. پرمشغله است. وقت کمی برای من می گذارد.۵. نجوش، بی مهر و درونگراست.۶. شما بیشتر از او مایل به برقراری رابطهٔ صمیمانه هستید.۷. وقتی به او…

ریشه های تحولی محرومیت هیجانی

۱. مادر نامهربان و سرد مهر است. کودک را به اندازهٔ کافی بغل نمی کند و او را در آغوش نمی گیرد.۲. کودک احساس نمی کند از سوی افراد مهم زندگی اش، دوست داشته شده و ارزشمند است.۳. مادر به اندازهٔ کافی برای کودک وقت نمی گذارد و به او توجه نمی …

تجارب منجر به شکل گیری تلهٔ زندگی محرومیت هیجانی

تجاربی که منجر به شکل گیری تلهٔ زندگی محرومیت هیجانی می شوند در مقایسه با تجاربی که به شکل گیری سایر تله های زندگی دامن می زنند، گنگ تر و مبهم تر هستند. سخت بتوان ردّ پای این تله را در افکار پیدا کرد. دلیل ان را می توان به این موضوع نسبت داد …

مشکلات ویژهٔ طرحواره محرومیت هیجانی

شایعترین مشکل در ارتباط با بیمارانی که چنین طرح واره ای دارند، ناآگاهی آنها از وجود چنین طرح واره ای است. طبق مشاهدات بالینی، طرح وارهٔ محرومیت هیجانی یکی از سه طرح وارهٔ شایعی است که اغلب بیماران از وجود آنها آگاه نیستند (دو طرحواره دیگر عبارت…

راهبردهای درمانی طرحواره محرومیت هیجانی

اهداف درمان طرحواره محرومیت هیجانی: یکی از اهداف مهم درمان، کمک به بیماران برای آگاه شدن از نیازهای هیجانی شان است. ممکن است ناآگاهی از نیازهای هیجانی شان به قدری برای آنها طبیعی باشد که حتی متوجه نباشند در این زمینه مشکلاتی دارند. هدف دیگ…

سیمای بالینی طرحواره محرومیت هیجانی

اگرچه این طرح واره، شایعترین طرح واره ای است که در کارهای بالینی مشاهده کرده ایم، اما با این وجود ، بیماران نمی دانند که چنین طرح واره ای دارند. بیمارانی که این طرح واره را دارند، اغلب به خاطر احساس تنهایی، غمگینی و افسردگی برای درمان مراجعه…