مصور سازی

آخرین داستان جالبی که مطالعه کرده اید را در خاطر بیاورید. چه چیزی در ذهن شما شکل می گیرد؟ «نوشته» های کتاب یا «یک تصویر»؟ حتی اگر کتابی که مطالعه کرده ایم سراسر نوشته باشد، خیلی وقتها چیزی که در ذهن ما شکل می گیرد «تصاویر» ذهنی هستند. این یکی…

اندیشه خلاق چگونه بدست می آید و چگونه از بین می رود؟

اندیشه خلاق چگونه بدست می آید و چگونه از بین می رود؟ ایده جویی اگر توانایی ذاتی برای ابداع فکر نو نداشته باشم، دست کم می توانم خوشه چین خرمن افکار نو دیگران باشم.توماس ادیسون: داشتن اندیشه خلاق و نوآوری یعنی هنر پنهان کردن منبع و مرجع خود…