وبلاگ - آخرین اخبار

تنظیم قراردادی در زمینه کوچینگ

2-Setting the Foundation: Establishing the Coaching Agreement (3Things)

Ability to understand what is required in the specific coaching interaction and to come to agreement with the prospective and new client about the coaching process and relationship.

تنظیم بنیادهمکاری: تنظیم قراردادی در زمینه کوچینگ (3 اصل)

تنظیم قراردادی در زمینه کوچینگ – آگاهی از آنچه که در یک تعامل در حوزه کوچینگ مورد نیاز است و رسیدن به توافق با مراجع بالقوه و جدید در خصوص ارتباط و فرایند کوچینگ.

1- Understands and effectively discusses with the client the guidelines and specific parameters of the coaching relationship

محدودیت ها و شرایط خاص موجود در یک ارتباط کوچینگ را درک کرده و بتواند به نحو مؤثری در مورد آنها با مراجع گفتگو نماید (شرایطی چون ایجاد آمادگی، حق الزحمه، برنامه زمانی، وارد کردن افراد دیگر در صورت لزوم و غیره).

2- Reaches agreement about what is appropriate in the relationship and what is not, what is and is not being offered, and about the client’s and coach’s responsibilities

در خصوص آنچه مناسب این رابطه است و آنچه مناسب نیست، آنچه که عرضه می شود و آنچه نمی شود و در مورد مسئولیت های فرد مراجع و کوچ، به توافق دست یابد.

3- whether there is an effective match between his/her coaching method and the needs of the prospective

مشخص نماید که آیا میان شیوه کوچینگ وی و نیازهای مراجع احتمالی تطابقی وجود دارد یا خیر.

کلمات:

Interaction: تعامل

Coaching Relationship: The relationship between the coach and the coachee, based on trust, respect, honesty, support, and goal-setting.

رابطه کوچینگی: رابطه بین کوچ و مراجع ، براساس اعتماد ، احترام ، صداقت ، حمایت و تعیین هدف است.

Appropriate:  مناسب، مقتضی

Determine: تصمیم گرفتن، تعیین کردن، حکم دادن

Effective: اثربخش، موثر، قابل اجرا

Match: مطابقت، تطبیق

Prospective: مربوط به آینده، آتی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.